صفحه ی آگهـی های شرکت در مناقصـه

 

 

اسناد مناقصه انجام عملیات استخراج، دپوسازی، بارگیری از معدن و حمل سنگ آهک در محل کارخانه سیمان خاش

 

(شماره 24 /1400-KCCO)

روش خرید: مناقصه عمومی دو مرحله ای

(آخرین مهلت ارسال پاکات 1400/09/09 می باشد)

 

دانلود اسناد مناقصه انجام عملیات استخراج، دپوسازی، بارگیری از معدن و حمل سنگ آهک