دانلود صفحه ی آگهـی های شرکت در مناقصـه

 

 

آگهـی تجدید مناقصـه حمل فرآورده نفت گاز (گازوئیل)

شماره   01-05 / 1401

 

شرکت سیمان خاش در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی در خصوص حمل فرآورده نفت گاز (گازوئیل) کارخانه خود از مبداء انبار نفت زاهدان به مقصد کارخانه سیمان خاش پیمانکار واجد شرایط را انتخاب نماید. لذا بدینوسیله از متقاضیان دعوت می­گردد پس از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سایت شرکت سیمان خاش بخش مناقصه‌ها به آدرس www.khashcement.com  اقدام نموده و حداکثر تا تاریخ 1401/03/16 نسبت بهتحویل اسناد براساس دستورالعمل های ارائه شده به دبیرخانه یکی از آدرس­های ذیل مراجعه نمایند:

آدرس ارسال پاکات شرکت در مناقصه:

تهران: خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69 ، تلفن : 42147777-021

زاهدان: بلوار دانشگاه - میدان دکتر حسابی - بلوار جمهوری، تلفن: 21-33294518-054

کارخانه: خاش –کارخانه سیمان خاش  صندوق پستی 9889138244، تلفن:   33723761-054

 

دانلود اسناد تجدید مناقصـه حمل فرآورده نفت گاز (گازوئیل)

 

/*****************************************************************************/

" آگهـی تجدید مناقصه انجام عملیات استخراج، دپوسازی، بارگیری از معدن و حمل سنگ آهک در محل کارخانه سیمان خاش "
شماره  3-03 / 1401
 
شرکت سیمان خاش در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی در خصوص عملیات استخراج، دپوسازی، بارگیری از معدن و حمل سنگ آهک خرپشت در محل کارخانه سیمان خاش، نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید. لذا بدینوسیله از متقاضیان دعوت می‌گردد از تاریخ درج این آگهی نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سایت شرکت سیمان خاش بخش مناقصه ها به آدرس  www.khashcement.com  اقدام نموده و حداکثر تا تاریخ 1401/03/16 نسبت به تحویل اسناد براساس دستورالعمل های ارائه شده به دبیرخانه یکی از آدرس های ذیل اقدام نمایند.
آدرس
تهران: خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69، تلفن : 42147777-021
زاهدان: میدان دکتر حسابی -بلوار جمهوری- شرکت سیمان خاش، تلفن : 33294518-054
کارخانه: شهرستان خاش- کارخانه سیمان خاش، تلفن: 33723761 -054