دانلود صفحه ی آگهـی های شرکت در مناقصـه

 

 

آگهـی تجدید مناقصه خرید الکترو موتور 350 کیلووات

شرکت  سیمان خاش

شماره 2-04/1401-KCCOT

 

شرکت سیمان خاش در نظر دارد نسبت به «خرید الکترو موتور 350 کیلووات» از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت می­گردد از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد به سایت شرکت سیمان خاش به آدرسwww.khashcement.com قسمت مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 12/07/1401 نسبت به تحویل اسناد به دبیرخانه یکی از آدرس‌های ذیل اقدام نمایند.

 

آدرس ارسال پاکات شرکت در مناقصه:

تهران: خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69، کد پستی: 1569646611، تلفن: 42147777- 021

زاهدان: میدان دکتر حسابی -بلوار جمهوری- شرکت سیمان خاش، کد پستی: 9816893574، تلفن: 33294518-054

کارخانه: شهرستان خاش- کارخانه سیمان خاش، کد پستی: 9889138244، تلفن: 33723761 -054

 

 

دانلود اسناد مناقصه خرید الکترو موتور 350 کیلووات

/*******************************************************************************************************************************/

آگهـی تجدید مناقصه خرید و نصب یک دستگاه کمپرسور روغنی Screw Oil  Injected Compressor

شرکت  سیمان خاش

شماره 2 - 1401/09

 

شرکت سیمان خاش در نظر دارد پیمانکار واجد شرایط جهت خرید و نصب یک دستگاه کمپرسور روغنی –Screw Oil  Injected Compressor  درکارخانه خود را از طریق مناقصه انتخاب نماید. بدینوسیله از متقاضیان دعوت می­گردد پس از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد به سایت شرکت سیمان خاش به آدرس www.khashcement.com قسمت مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 12/07/1401 نسبت به تحویل اسناد به دبیرخانه یکی از آدرس‌های ذیل اقدام نمایند.

آدرس :

تهران: خیابان سهروردی شمالی- کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69، تلفن: 42147777-021

زاهدان: بلوار دانشگاه - میدان دکتر حسابی - بلوار جمهوری، تلفن: 21-33294518-054

کارخانه: خاش -کارخانه سیمان خاش- صندوق پستی: 9889138244، تلفن: 33723761-054

 

دانلود اسناد مناقصه خرید و نصب یک دستگاه کمپرسور روغنی