دانلود صفحه ی آگهـی های شرکت در مناقصـه

 

" آگهـی مناقصه واگذاری بهره برداری بارگیری فله و پاکتی در محل کارخانه سیمان خاش"

شماره 1401/12

 

شرکت سیمان خاش در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی در خصوص واگذاری بهره برداری بارگیری فله و پاکتی در محل کارخانه سیمان خاش، نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط دعوت می‌گردد از تاریخ درج این آگهی نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سایت شرکت سیمان خاش بخش مناقصه ها به آدرس  www.khashcement.com اقدام نموده و حداکثر تا تاریخ 26/05/1401 نسبت به تحویل اسناد به دبیرخانه یکی از آدرس های ذیل اقدام نمایند.

آدرس:

تهران: خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69، تلفن : 42147777-021

زاهدان: میدان دکتر حسابی -بلوار جمهوری- شرکت سیمان خاش، تلفن : 33294518-054

کارخانه: شهرستان خاش- کارخانه سیمان خاش، تلفن: 33723761 -054 

دانلود مناقصه واگذاری بهره برداری بارگیری فله و پاکتی

 

/***************************************************************************************************************************************************/

" آگهـی مناقصه پیمانکاری خدماتی-نظافتی کارخانه سیمان خاش "

شماره 1401/11

 

شرکت سیمان خاش در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی در خصوص پیمانکاری خدماتی-نظافتی در محل کارخانه سیمان خاش، نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط دعوت می‌گردد از تاریخ درج این آگهی نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سایت شرکت سیمان خاش بخش مناقصه ها به آدرس  www.khashcement.com اقدام نموده و حداکثر تا تاریخ 26/05/1401 نسبت به تحویل اسناد به دبیرخانه یکی از آدرس های ذیل اقدام نمایند.

آدرس:

تهران: خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69، تلفن : 42147777-021

زاهدان: میدان دکتر حسابی -بلوار جمهوری- شرکت سیمان خاش، تلفن : 33294518-054

کارخانه: شهرستان خاش- کارخانه سیمان خاش، تلفن: 33723761 -054 

دانلود مناقصه پیمانکاری خدماتی-نظافتی 

 

/***************************************************************************************************************************************************/

مناقصه خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس استاکر و ریکلایمر

  شماره 1401/10

 

شرکت سیمان خاش در نظر دارد جهت خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس استاکر و ریکلایمر کارخانه خود از طریق مناقصه اقدام نماید. بدینوسیله از شرکتهای واجدالشرایط دعوت می­گردد پس از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد به سایت شرکت سیمان خاش به آدرسwww.khashcement.com قسمت مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 26/05/1401 نسبت به تحویل اسناد به دبیرخانه یکی از آدرس های ذیل اقدام نمایند.

آدرس:

تهران: خیابان سهروردی شمالی- کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69، تلفن: 42147777-021

زاهدان: بلوار دانشگاه - میدان دکتر حسابی - بلوار جمهوری، تلفن: 21-33294518-054

کارخانه: خاش کارخانه سیمان خاش  صندوق پستی: 9889138244، تلفن: 33723761-054

دانلود مناقصه خرید و نصب سیستم کنترل وایرلس استاکر و ریکلایمر

 

/***************************************************************************************************************************************************/

آگهـی مناقصه خرید و نصب یک دستگاه کمپرسور روغنی Screw Oil  Injected Compressor

شرکت  سیمان خاش

 

شماره 09/1401

 

 

شرکت سیمان خاش در نظر دارد پیمانکار واجد شرایط جهت خرید و نصب یک دستگاه کمپرسور روغنی –Screw Oil  Injected Compressor  درکارخانه خود را از طریق مناقصه انتخاب نماید. بدینوسیله از متقاضیان دعوت می­گردد پس از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد به سایت شرکت سیمان خاش به آدرس www.khashcement.com قسمت مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 26/05/1401 نسبت به تحویل اسناد به دبیرخانه یکی از آدرس های ذیل اقدام نمایند.

آدرس :

تهران: خیابان سهروردی شمالی- کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69، تلفن: 42147777-021

زاهدان : بلوار دانشگاه - میدان دکتر حسابی - بلوار جمهوری، تلفن: 21-33294518-054 

کارخانه : خاش –کارخانه سیمان خاش  صندوق پستی: 9889138244، تلفن: 33723761-054

دانلود مناقصه خرید و نصب یک دستگاه کمپرسور روغنی