سيمان پرتلند تيپ III

سيمان پرتلند تيپ III يا سيمان زودگير

این سیمان دارای دانه بندي ريزتر و مقاومت كوتاه مدت(۷روزه) بالاتر از سيمان تيپ I ميباشد اين نوع سيمان در جاهائي كه نياز به مقاومت اوليه بالا و باز كردن سريع قالب باشد مصرف مي شود حرارت هيدراتاسيون آن در مقايسه با ساير انواع سيمان ها بيشتر بوده و به همين علت در مناطق سردسير و يخبندان كاربرد بيشتري دارد.

pic