گزارشات مالی منتهی به سال 1401/12/29

عنوان لینک کدال زمان انتشار دانلود پیوست های گزارش
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(اصلاحیه)   مشاهده در کدال ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱۷:۴۴:۵۳  دانلود پیوست گزارش 
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مشاهده در کدال ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۱۱:۲۵:۰۶ دانلود پیوست گزارش
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مشاهده در کدال ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ۱۵:۴۳:۰۴ دانلود پیوست گزارش
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) مشاهده در کدال ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۲۲:۵۲:۱۸

يادداشت‌هاي صورت‌هاي مالي

گزارش تفسیری مدیریت

گزارش و صورتهای مالی

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)   مشاهده در کدال ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۱۸:۵۹:۲۵ 

گزارش تفسيري مديريت 

يادداشت‌هاي صورت‌هاي مالي