کمیته انتصابات

 

کمیته انتصابات: 

این کمیته به منظور بررسی صلاحیت حرفه ای و اظهار نظر در خصوص بکارگیری مدیران شایسته و افراد کلیدی، به عنوان مهم ترین ارکان بهره وری و تعالی شرکت سیمان خاش(سهامی عام) و همچنین ایفای نقش ارزش آفرین در حوزه سرمایه انسانی تشکیل گردیده است که مهمترین اهداف، وظایف و فعالیت های این کمیته شامل؛ بررسی صلاحیت های حرفه ای افراد جهت تصدی مشاغل کلیدی و مدیریتی، پيشنهاد انتصاب و بركناري مديران ارشد شركت به هيات مديره، کمیته انتصابات متشکل از سه عضو شامل رئیس (یکی از اعضای غیر موظف هیات مدیره) و دو عضو مستقل و یک نفر به عنوان دبیر کمیته می باشد.

 

اطلاعات کمیته انتصابات