کمیته حسابرسی

 

کمیته حسابرسی داخلی:

در اجراي ماده 10 دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، کمیته حسابرسی داخلی شرکت تشکیل گردیده است، همچنین به منظور یاری رساندن به هیات مدیره شرکت در ایفای مسئولیت های نظارتی آن در خصوص فرآیندهای راهبری شرکتی و کنترل های داخلی، کمیته حسابرسی اقدام به تشکیل جلسات منظم ماهانه به تعداد چهارده جلسه طی سال مالی مورد گزارش نموده و کمیته پیشنهادهای خود را در قالب مصوبات طی صورتجلسات ماهانه به هیات مدیره ارائه نموده است. کفایت و اثربخشی فرآیندهای راهبری شرکتی و کنترل های داخلی و قابلیت اعتماد گزارش های مالی منتشر شده و رعایت قوانین، مقررات و الزامات از جمله مسئولیت های مهم این کمیته بوده است.

 

اطلاعات کمیته حسابرسی داخلی