کمیته ریسک

 

کمیته ریسک: 

 کمیته مدیریت ریسک بخش مهمی از چارچوب مدیریت ریسک و ارکان راهبری شرکتی را تشکیل می دهد، هدف اصلی کمیته کمک همه جانبه به مدیریت راهبردی برای دستیابی به چشم انداز و اهداف کلان شرکت سیمان خاش(سهامی عام) است، لذا کمیته مدیریت ریسک تناسب بین چارچوب و اکوسیستم مدیریت ریسک را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیات مدیره گزارش می کند، کمیته ریسک در سال 1402 به تعداد سه جلسه با حضور اعضاء تشکیل جلسه داده است لیکن کمیته ریسک شرکت دارای یک عضو هیات مدیره و دو عضو کارشناس غیر موظف که به منظور استقرار فرهنگ و نظام مدیریت ریسک و رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی تشکیل شده است. 

 

اطلاعات کمیته ریسک