گزارش پایداری شرکتی

گزارش پایداری شرکتی:

محیط زیست:

حفظ و نگهداری 3 هکتار فضا ی سبز و استفاده از سیستم آبیار ی قطره ا ی-

- انجام طرح خوداظهار ی در پایش جهت کنترل آلاینده ها ی ناشی از فعالیت کارخانه در راستا ی اجرای قانون هوای پاک.

آنلاین مانیتورینگ.  اجرای پایش لحظه ا ی با نصب و راه انداز ی سیستم-

اجرای برنامه مدیریت پسماند ها ی عاد ی و ویژه با تاکید بر تفکیک پسماند ازمبدامعدن واستقرار طرح جامع زیست محیطی و معدن و کارخانه-

تدوین و بازنگری دستورالعمل های مرتبط با محیط زیست-

اجرای آموزش های زیست محیطی برای افراد جدیدالاستخدام

مسئولیت های اجتماعی :

کمک های بلا عوض (در سال جاری )مبلغ 19.385 میلیون ریال در کمیته مسئولیت های اجتماعی بررسی و بعد از اخذ مجوز کتبی از هیات مدیره پرداخت

گردیده است به شرح جدول ذیل ارائه می گردد.

 

بعد اقتصادی:

-        سود خالص سال جاری شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 4 درصد کاهش داشته است.

-        فروش کل سال جاری شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 31درصد رشد داشته است که ناشی از مدیریت بازار، افزایش کیفیت محصول و رضایت مشتری تحقق یافته است.